V12132 - India- Rubber Tree. Peradeniya Gardens, near Kandy, Ceylon